INFORMACJA W SPRAWIE CERTYFIKACJI F-GAZOWEJ

INFORMACJA W SPRAWIE CERTYFIKACJI F-GAZOWEJ
(OBOWIĄZUJĄCA DO CZASU WPROWADZENIA KRAJOWEGO SYSTEMU CERTYFIKACJI F-GAZOWEJ)

W związku z dalszym opóźnieniem wejścia w życie krajowej legislacji dopiero po wejściu w życie stosownych przepisów możliwe będzie wydanie rozporządzenia wskazującego jednostkę certyfikującą personel oraz jednostkę certyfikującą przedsiębiorców w Polsce.

Do tego czasu przy wykorzystaniu niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych w chłodnictwie, klimatyzacji i pompach ciepła oraz ochrony przeciwpożarowej zastosowanie mają świadectwa kwalifikacji uzyskane na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o substancjach zubażających warstwę ozonową (Dz. U. Nr 121, poz 1263 z późn. zm.) Do czasu uchwalenia ustawy F-gazowej świadectwa kwalifikacji uważane są za tymczasowy certyfikat.

Szkolenia HVACR dla Instalatorów