Czynniki- regulacje i uzasadnienie dla przeglądów i szkoleń

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr. 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych

Cel i zakres działania rozporządzenia

ozporządzanie ma na celu ograniczenie emisji F-gazów poprzez regulacje dotyczące zasad napełniania, używania, odzysku oraz ich utylizacji. Ponadto dotyczy warunków wprowadzania do obrotu tych gazów oraz urządzeń je zawierających a także ustanawiania ilościowych kontyngentów HFC wprowadzanych do obrotu.

Rozporządzenie zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2015. Pełen tekst rozporządzenia można znaleźć pod adresem: http://www.ichp.pl/attach.php?id=2470

Wprowadza się pojęcie ekwiwalentu wyrażonego w tonach CO2 dla HFC, PFC, SF6. Te ekwiwalenty zawarte są w załącznikach do rozporządzenia. Ustanawia się również obowiązujący harmonogram zmniejszania wprowadzanych substancji F-gazowych przyjmując rok 2015 jako 100% i zmniejszając ich udział malejąco co dwa – trzy lata aż do osiągnięcia w 2030 roku 21% stanu początkowego. Unia Europejska będzie prowadzić elektroniczny rejestr kontynentów.

Zakres działania rozszerzono w stosunku do poprzednich rozporządzeń o  urządzenia chłodnicze samochodów ciężarowych chłodni , naczep i przyczep chłodniczych. Kontrole szczelności, montaż oraz serwis musi prowadzić certyfikowany personel.

Granice przedziałów częstotliwości przeglądów obowiązujących dotychczas (3, 30, 300 kg) zamieniono na ekwiwalent CO2: 5, 50, 500 ton. Po uwzględnieniu GWP poszczególnych czynników wyrażaną w tonach CO2 przedstawiono w tablicy wielkości napełnienia, dla których należy przeprowadzać kontrole szczelności co 12, 6, 3 miesiące.

Wielkości graniczne napełnienia instalacji wpływające na częstotliwość kontroli szczelności

LP. Czynnik chłodniczy GWP Kontrola szczelności co miesięcy:
12* 6* 3*
5 ton 50 ton 500 ton
1. R23 14800 0,338 3,378 33,784
2. R32 675 7,407 74,074 740,741
3. R125 3500 1,429 14,286 142,857
4. R134A 1430 3,497 34,965 349,650
5. R236fa 9810 0,510 5,097 50,968
6. R245fa 1030 4,854 48,544 485,437
7. R404A 3922 1,275 12,749 127,486
8. R407A 2107 2,373 23,730 237,304
9. R407C 1774 2,818 28,185 281,849
10. R407D 1627 3,073 30,731 307,314
11. R407F 1825 2,740 27,397 273,973
12. R410A 2088 2,395 23,946 239,464
13. R417A 2346 2,131 21,313 213,129
14. R422A 3153 1,586 15,858 158,579
15. R422D 2729 1,832 18,322 183,217
16. R423A 2280 2,193 21,930 219,298
17. R424A 2440 2,049 20,492 204,918
18. R426A 1508 3,316 33,156 331,565
19. R427A 2138 2,339 23,386 233,863
20. R428A 3607 1,386 13,862 138,619
21. R434A 3245 1,541 15,408 154,083
22. R437A 1805 2,770 27,701 277,008
23. R438A 2265 2,208 22,075 220,751
24. R442A 1888 2,648 26,483 264,831
25. R449A 1397 3,579 35,791 357,910
26. R507 3985 1,255 12,547 125,471

* w przypadku zainstalowania stacjonarnych wykrywaczy nieszczelności czas pomiędzy przeglądami wydłuża się przeglądów wydłuża się dwukrotnie

Obowiązki operatora urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła

Operatorem rozumie się osobę fizyczną bądź prawną sprawującą faktyczną kontrolę nad technicznym działaniem produktów i urządzeń zawierających F-gazy, czyli właścicieli instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła.

Do jego obowiązków należy zapobieganie wyciekom czynnika chłodniczego. Zatem po stwierdzeniu nieszczelności należy obowiązkowo usunąć wadę bez żadnej bez zasadnej zwłoki. Ponadto na nim spoczywa obowiązek dokonywania przeglądów szczelności w ustawowych okresach. Montaż instalacji, naprawy oraz przeglądy musi wykonywać certyfikowana firma zatrudniająca certyfikowany personel. Czynnikiem ułatwiającym kontrole wywiązywania się operatorów będzie ogólnopolski rejestr instalacji.

Operator ma obowiązek prowadzić karty urządzeń, do której wpisu może dokonywać tylko certyfikowany personel.

Dokumentacje dotyczącą instalowania, napraw oraz kontroli szczelności operator zobowiązany jest przechowywać przez 5 lat, jeżeli te dane nie są przechowywane w centralnej bazie prowadzonej przez państwo członkowskie.

Operator jest również zobowiązany określić ilość F-gazów w zainstalowanych urządzeniach wyrażonych w ekwiwalencie ton CO2 z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w porozumieniu z certyfikowaną firmą montażowo serwisową.

Operator ma obowiązek instalowania stacjonarnych wykrywaczy nieszczelności w przypadku instalacji o napełnieniu powyżej 500 ton CO2 oraz przeprowadzania kontroli tego systemu wykrywania wycieków raz na 12 miesięcy . Ponadto ma obowiązek zapewnić odzysk F-gazów z posiadanych instalacji i urządzeń.

Obowiązki firm montażowo serwisowych

Firma zobowiązana jest do zatrudniania pracowników posiadających certyfikat F-gazowy. Do czasu ustanowienia w Polsce systemu certyfikacji w tym zakresie jako certyfikat przez organy kontroli uznawane są dotychczasowe certyfikaty. Instalatorzy pomp ciepła powinni wykazywać się dodatkowo certyfikatem kwalifikacji w zakresie OZE wydawanym przez UDT. Wymóg posiadania certyfikatów dotyczy montażu i serwisowania urządzeń chłodniczych stacjonarnych oraz mobilnych (chłodnie samochodowe). W ramach certyfikacji personalnej przewidziane są cztery kategorie uprawnień. Kategoria czwarta pozwala tylko na kontrole szczelności, natomiast kategoria pierwsza jest kategorią bez ograniczeń, czyli upoważnia do montaży, serwisowania , napraw i odzysku czynnika. Firmy aby wykonywać prace z zakresu chłodnictwa, klimatyzacji oraz pomp ciepła powinny posiadać dodatkowe wymagane prawem UE certyfikaty firmowe.

Kopie dokumentacji dotyczącej instalowania, napraw oraz kontroli szczelności firma serwisowo montażowa zobowiązana jest przechowywać podobnie jako operator, tj. 5 lat, jeżeli te dane nie są przechowywane w centralnej bazie prowadzonej przez państwo członkowskie.

Bolesław Gaziński

Marek Gaziński

Szkolenia HVACR dla Instalatorów