sprawozdzanie_szkolenie_020117

PROGRAM SZKOLENIA:

PANEL PRAWNY
1. Zasady, interpretacje oraz wytyczne raportowania do BDS za 2016 rok
a. Jakie gazy i jakie ich kategorie są objęte bezwzględnym obowiązkiem zgłoszenia?
b. Jak rozliczyć się za wykorzystanie SZWO i f-gazów po 1 stycznia 2017 r.? – obligatoryjne terminy oraz konsekwencje nieprzekazania sprawozdania
c. Specjalnie dla uczestników – checklista danych, które należy obowiązkowo gromadzić na potrzeby sprawozdawcze zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska

2. Nowe wymogi prawne od stycznia 2017 roku dla producentów i importerów urządzeń zawierających SZWO i f-gazy
a. Nowy wzór deklaracji zgodności – w jaki sposób ją sporządzać po 1 stycznia 2017 roku, komu bezwzględnie należy ją udostępnić i jakie mogą być konsekwencje jej braku?
b. Jakie dodatkowe dokumenty musi sporządzać producent oraz importer urządzeń zawierających SZWO i f-gazy od 2017 roku?
c. Jakie konsekwencje może ponieść producent, jeżeli po 1 stycznia 2017r. udostępni na rynku urządzenie bez prawidłowego wzoru nowej etykiety?

PANEL WARSZTATOWY
3. Najnowsze wytyczne w zakresie rejestracji w Bazie Danych Sprawozdań w 2017 r.
a. Kto musi złożyć sprawozdanie dotyczące wykorzystania SZWO i f-gazów, czyli jakie podmioty są objęte obowiązkiem rejestracji i złożenia obligatoryjnego raportu: zasady i termin rejestracji – praktyczne wyjaśnienia
b. Dokumenty niezbędne w procesie rejestracji – kto jest upoważniony do rejestracji oraz jakie dane zakładu i osoby reprezentującej firmę należy przekazać
c. W jaki sposób ustanowić pełnomocnictwo do pełnienia funkcji administratora konta, kto może zostać pełnomocnikiem i w jakich sytuacjach pełnomocnictwo należy sporządzić?
d. Zasady rejestracji i sporządzania raportu w przypadku działania kilku oddziałów w ramach jednej firmy – pokazujemy, w jaki sposób wprowadzać wymagane informacje
e. Etapy zakładania konta w BDS krok po kroku: prawidłowe wypełnianie formularza na przykładzie gotowych do zastosowania zapisów

4. Zasady sporządzania raportów – wymagania na 2017 r.
a. Jakie informacje należy przygotować, aby poprawnie wprowadzić wszystkie dane do BDS? – omawiamy w oparciu o uniwersalne wzory
b. W jaki sposób przed złożeniem sprawozdania sprawdzić, czy bilans jest prawidłowy dla każdej raportowanej substancji oraz mieszaniny?
c. Jak i z jaką dokładnością należy określić dane dotyczące zmagazynowanych, zakupionych, zastosowanych do serwisowania, odzyskanych lub utraconych czynników chłodniczych
d. Problematyczne rubryki sprawozdań – na przykładach wspólnie wyliczymy ilości czynników (SZWO oraz f-gazów) stosowanych w najczęstszych procesach, tj. serwisowanie lub konserwacja urządzeń chłodniczych, urządzeń klimatyzacyjnych, pomp ciepła bądź pojazdów silnikowych oraz produkcja urządzeń z wykorzystaniem SZWO i FCG

PANEL KONTROLNY
5. Bieżąca ewidencja wykorzystania SZWO i f-gazów oraz najczęstsze problemy i błędy powstałe w raportowaniu do Bazy Danych Sprawozdań
a. Jak w sposób prosty i wygodny prowadzić bieżącą ewidencję wykorzystywanych czynników, skoro formalnie ustawa o f-gazach (Dz.U.2015.881) tego nie nakazuje?
b. Które organy zobowiązane są do kontroli raportu przygotowanego do BDS i jakie błędy znalazły się w nim najczęściej w 2016r.? – na przykładach autentycznych zestawień za 2016
c. Jakie dokumenty są sprawdzanie i analizowane w celu weryfikacji prawidłowości sprawozdania? – czego na pewno będą żądać inspektorzy
d. Jak wygląda postępowanie, które jest wszczynane w przypadku stwierdzenia błędów i uchybień w raporcie – objaśnienie procedury krok po kroku
e. Zasady odraczania kary za niezłożenie sprawozdania w terminie oraz możliwość odwoływania się od niej – wyjaśnienia na przykładach

Szkolenia HVACR dla Instalatorów