Relacja z XLV Dni Chłodnictwa

Relacja z XLV Dni Chłodnictwa

Informacje ogólne o konferencji

W dniach 13-14 listopada 2013 r. odbyły się w Novotelu Poznań Malta XLV Dni Chłodnictwa pn. Energetycznie efektywne rozwiązaniaurządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepłaorganizowane przez Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o, Daikin Airconditioning Poland Sp. z o.o., Danfoss Poland Sp. z o.o., Free Polska Sp. z o.o., Area Cooling Solutions, Emerson Electric Poland Sp. z o.o. oraz Towarzystwo Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła SIMP Oddział w Poznaniu. Tegoroczna konferencja naukowo-techniczna miała odmienny charakter niż wcześniejsze. W pierwszym dniu ze swoimi prezentacjami promocyjnymi i technicznymi wystąpili przedstawiciele wyżej wymienionych firm oraz Urzędu Dozoru Technicznego. W drugim dniu dominowały referaty naukowo-techniczne przygotowane przez pracowników Politechnik: Koszalińskiej, Poznańskiej, Warszawskiej oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Tego dnia przedstawiono także program NFOŚiGW dotyczący wsparcia małych instalacji OZE oraz aktualne założenia do ustawy F-gazowej. Trzy wystąpienia o zróżnicowanej tematyce miała również firma Systherm.

W corocznym spotkaniu oprócz autorów i współautorów referatów naukowo-technicznych oraz autorów referatów promocyjnych brali udział projektanci, pracownicy eksploatacji i serwisów firm chłodniczych oraz klimatyzacyjnych.

Obrady konferencji otworzył, witając Gości oraz wszystkich Uczestników konferencji Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji i zarazem Przewodniczący Zarządu Głównego Towarzystwa Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła SIMP dr inż. Bolesław Gaziński. Zwrócił on uwagę na duże znaczenie dla środowiska naukowego i technicznego z branży chłodniczej i klimatyzacyjnej organizowanych po raz 45. Dni Chłodnictwa. Konferencje te trwale wpisały się w kalendarz krajowych imprez dla chłodników i są główną konferencją organizowaną w ramach działalności Towarzystwa Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła, Koła Regionalnego w Poznaniu,. Następnie na prośbę prezesa B. Gazińskiego uczczono chwilą ciszy zmarłych w minionym roku prof. dra inż. Ferdynanda Dembeckiego oraz mgra inż. Stanisława Jurkowlańca, prekursorów i organizatorów na przestrzeni kilkudziesięciu lat Dni Chłodnictwa.
W czasie pięciu sesji konferencyjnych wygłoszono łącznie 15 referatów promocyjnych oraz 13 plenarnych.

Wieczorem pierwszego dnia konferencji odbyła się uroczysta kolacja w restauracji Novotelu Poznań Malta, w której wzięli udział uczestnicy Dni Chłodnictwa oraz zaproszeni goście.

Przewodnictwo na sesjach konferencji

Kolejnym sesjom na XLV Dniach Chłodnictwa w pierwszym dniu konferencji przewodniczyli: dr inż. Bolesław Gaziński, dr inż. Grzegorz Krzyżaniak, doc. Politechniki Poznańskiej orazinż. Edward Kluczyński. W drugim dniu konferencji obradom przewodniczyli ponownie dr inż. Grzegorz Krzyżaniak oraz dr inż. Władysław Kasieczka z Politechniki Łódzkiej.

Referaty na konferencji

Uwaga: Numeracja referatów jest zgodna z zamieszczonym na końcu wykazem referatów.

Wystąpienia promocyjne
Znaczący udział w konferencji mieli przedstawiciele firmy Danfoss Poland Sp. z o.o. prezentujący łącznie pięć referatów o zróżnicowanej tematyce. Andrzej Szymanik [2] zaprezentował nową wersję serii sterowników ERC 112 dla mebli chłodniczych wyposażonych we własny agregat skraplający oraz wybrane funkcje tych sterowników związane z optymalizacją zużycia energii. Mikołaj Klenkiewicz [9] przedstawił nowy system zestawów serwisowych w chłodnictwie przemysłowym z podziałem na przegląd bieżący, remont bieżący i remont kapitalny. Omówił szczegółowo zestaw do zaworów PM. W następnej prezentacji zaprezentował dwustopniowe zawory elektromagnetyczne Danfoss typu ICLX sterowane zewnętrznym ciśnieniem roboczym. W trzecim wystąpieniu M. Klenkiewicz przedstawił modułową budowę i zasadę działania nowych zaworów z grupy ICV zastępujących sprzedawane od ponad 40 lat zawory PM. Prezentacja zawierała również informacje o zaworach serwosterowanych ICS, o zaworach regulacyjnych z silnikiem krokowym ICM oraz silniku krokowym drugiej generacji ICAD. Zróżnicowane tematycznie wystąpienie miał Krzysztof Stawecki [10,11,12] z firmy Danfoss. Kolejno omówił nowatorskie rozwiązania techniczne w sprężarkach Danfoss, następnie przedstawił nową ofertę wymienników płytowych oraz agregaty skraplające OPTYMA+ i Slim Pack. Robert Grejcz [1] z Emerson Electric Poland wyniki badań wydajności digital w sprężarkach chłodniczych semihermetycznych. Stwierdzono, że ciągła regulacja przy użyciu sprężąrek Digital znacząco zmniejsza wahania ciśnienia ssania. Ograniczenie cykli uruchamiania/zatrzymywania oznacza zmniejszenie obciążeń mechanicznych i elektrycznych agregatu. W kolejnej prezentacji [8] omówiono możliwości wyboru efektywnego rozwiązania do systemu sprężarkowej pompy ciepła. Jarosław Podlaski [4] zaprezentował schemat organizacyjny i program produkcyjny firmy Area Cooling Solutions. W drugim wystąpieniu [5] skupił się na efektywnym zarządzaniu energią w układach chłodniczych na przykładzie cichobieżnego agregatu skraplającego z inwerterem I-cool. Omówił typoszereg tych agregatów, ich konstrukcję, możliwości zastosowań oraz sposób sterowania. Przemysław Flagmański [13] podkreślił, że firma Daikin jako największy producent na rynku HVAC dąży w swoich produktach do maksymalnej redukcji CO2 do atmosfery oraz zmniejszenia zużycia energii przez wprowadzenie minimalnych wymagań efektywności sezonowej. Warunki te spełnia w pełni wyposażony agregat skraplający ZEAS oparty o technologię VRV. Zastosowano w nim najbardziej zaawansowaną inwerterową sprężarkę Scroll, która płynnie dostosowuje swoją prędkość do aktualnego zapotrzebowania mocy chłodniczej. Na sprężarce znajduje się wysokiej klasy izolacja akustyczna. Zastosowany skuteczny system powrotu oleju z instalacji znacząco wpływa na trwałość sprężarek. Erwin Szczurek [14] z firmy Daikin omówił możliwości zastosowań powietrznych pomp ciepła w systemach grzewczych począwszy od niskotemperaturowego rozwiązania dla nowoczesnego budownictwa, poprzez urządzenia wysokotemperaturowe, a skończywszy na najbardziej zaawansowanym systemie chłodniczym Daikin Altherma Flex dla budynków wielorodzinnych i komercyjnych. Prezes firmy Free p. E. Krawczyk-Grzyb [3] przedstawiła swoją firmę jako wyłącznego importera marki Gree na rynku polskim. Współpraca z firmą Gree rozpoczęła się w roku 2003, a obecnie dystrybutorami jej wyrobów jest 5 firm w Polsce. Od roku 2012 otrzymano możliwość rozszerzenia dystrybucji na kraje nadbałtyckie: Litwę, Łotwę i Estonię. Wymieniono 9 baz produkcyjnych na świecie, innowacyjność produktów gwarantuje 6 instytucji naukowo-badawczych, 300 laboratoriów i ponad 5000 inżynierów. W końcowej części omówiono ofertę handlową Gree. Nawiązaniem do wystąpienia firmy Free była prezentacja Macieja Grzegorskiego [23] z firmy Systherm na temat projektowania, montażu, i doświadczenia eksploatacyjnego systemu klimatyzacyjnego z pompa ciepła GMV-IV produkcji Gree. Jest to system klimatyzacyjny typu VRF ze zmienną ilością czynnika chłodniczego, przeznaczony zarówno dla rozwiązań indywidualnych jaki i komercyjnych z możliwościa pracy w trybie chłodzenia lub grzania. M. Grzegorski [26] w drugim wystąpieniu przedstawił budowę, zasadę działania, możliwości podłączeń i zakres zastosowań agregatów wody lodowej Poltherm.

Wystąpienia plenarne
Przedstawiciele Politechniki Koszalińskiej zaprezentowali cztery referaty. W pierwszym referacie [17] dr Małgorzata Sikora przedstawiła dwie metody identyfikacji struktur przepływu: obliczeniową i drugą, polegającą na wizualizacji przepływu i identyfikacji struktur na podstawie rejestracji obrazu. Drugie wystąpienie [18] poświęcone było wynikom badań eksperymentalnych oporów przepływu podczas skraplania wysokociśnieniowego czynnika chłodniczego R410A w minikanałach rurowych. Prof. Tadeusz Bohdal zaprezentował wyniki badań wymiany ciepła i oporów przepływu podczas skraplania czynników R404A i R410A w kompaktowym wymienniku ciepła [24]. Tematyką kolejnego referatu [25] były wyniki badań wymiany ciepła podczas skraplania czynnika chłodniczego R410A w minikanałach rurowych. Prof. Sergiy Filin [7] z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego omówił problematykę oszczędności energii elektrycznej przez chłodziarki termoelektryczne oraz możliwość zastosowania nowych wskaźników do ich oceny efektywności energetycznej. Dr Adam Żółtaniecki [15] podjął próbę przedstawienia problemu kryteriów doboru sprężarek dla pomp ciepła i ich usystematyzowania w oparciu o dane sprężarek dostępnych na rynku. Marek Gaziński [22] z firmy Systherm przedstawił wyniki badań efektywności pracy wymiennika krzyżowego oraz pompy ciepła jako elementów składowych centrali klimatyzacyjnej w procesach ogrzewania i chłodzenia powietrza. Dr hab. Dariusz Obracaj [20] z Akademii Górniczo-Hutniczej scharakteryzował system klimatyzacji centralnej kopalń podziemnych. Przedstawił przykłady instalacji chłodniczych z wykorzystaniem wysokociśnieniowego wymiennika ciepła oraz reduktora ciśnienia hydrostatycznego. Omówił sposób regulacji, monitoringu rozpływu i sterowania parametrami wody lodowej. Kasper Górny [21] z Politechniki Poznańskiej przedstawił metodykę i wyniki tribologicznych badań olejów do sprężarek chłodniczych w mieszaninie z czynnikiem R134a. Odbiegający nieco od głównego nurtu tematycznego konferencji miało wystąpienie Andrzeja Grzebielca [19] z Politechniki Warszawskiej. Przedstawiono warunki techniczne, jakim powinno odpowiadać energooszczędne budownictwo jedno- i wielorodzinne, aby uzyskać dofinansowanie unijne. Dyrektor Andrzej Ziółkowski z Urzędu Dozoru Technicznego w Poznaniu przedstawił system certyfikacji firm i pracowników w zakresie odnawialnych źródeł energii wynikający z Dyrektywy 2009/28/WE oraz Prawa Energetycznego. Paweł Bartoszewski [27] z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej omówił możliwości korzystania z linii dofinansowania na mikroinstalacje odnawialnych źródeł energii. Beneficjentami mogą być osoby fizyczne z prawem do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. Dofinansowane mogą być źródła energii cieplnej do 300 kW, źródła energii elektrycznej, kogeneracja do 40 kW oraz instalacje hybrydowe. Przedstawiono formy dofinansowania oraz warunki finansowe kredytu. Prezes Bolesław Gaziński [28] w ostatnim wystąpieniu podczas konferencji omówił założenia do projektu ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych. Nowa ustawa zastąpi ustawę z 20 kwietnia 2004r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz.U. nr 121 poz.1263). Celem nadrzędnym ustawy będzie ograniczenie emisji do atmosfery substancji zubożających warstwę ozonową i gazów cieplarnianych. Ustawa będzie wdrażać kwestie wynikające z dotychczasowej ustawy i przepisów Unii Europejskiej, a tym m.in. obowiązki podmiotów prowadzących działalność z w/w substancjami, sankcje w przypadku nieprzestrzegania przepisów odnośnie obrotu i używania tych substancji, etykietowanie i inne. Przedstawiono schemat organizacyjny systemu certyfikacji. Omówiono temat jednostek certyfikujących, j.oceniających, j.prowadzących szkolenia i j.wydających zaświadczenia.

Konferencję drugiego dnia zakończyło wystąpienie Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Bolesława Gazińskiego, podsumowujące tegoroczną Konferencję. Podziękował on wszystkim Uczestnikom za udział w konferencji i zaprosił na kolejną konferencję.

Pełne teksty referatów można znaleźć w materiałach konferencyjnych XLV Dni Chłodnictwa, które dostępne są w cenie 60 zł netto + 5% VAT u organizatora. Osoby zainteresowane ich nabyciem prosimy o kontakt na adres e-mail: szkolenia@systherm.pl.

Wykaz referatów wygłoszonych na XLV Dni Chłodnictwa

UWAGA: Czcionka bold – referaty promocyjne, czcionka zwykła – referaty plenarne
*** – referat/ prezentacja nie są zamieszczone w materiałach konferencyjnych

SESJA I

1. Grejcz R. Regulacja wydajności Digital w sprężarkach chłodniczych semihermetycznychEmerson Electric Poland Sp. z o.o.
2. Szymanik A., Optymalizacja zużycia energii przez meble chłodnicze na przykładzie sterownika Danfoss serii ERC Danfoss Poland Sp. z o.o.
3. Krawczyk-Grzyb E. Marka Gree – najwyższy poziom komfortu klimatyzacji. Nowoczesne i ekologiczne rozwiązania klimatyzacyjne od 10 lat na rynku polskimGree***
4. Podlaski J., Prezentacja firmy Area Cooling Solutions Area Cooling solutions Sp. z o.o.
5. Podlaski J., Efektywne Zarządzanie energią w układach chłodniczych na przykładzie cichobieżnego agregatu skraplającego z inwerterem i-cool Area Cooling Solutions Sp. z o.o.
6. Ziółkowski A. Systemy certyfikacji firm i pracowników w zakresie OZE (pompy ciepła, kolektory słoneczne) wynikający z prawa energetycznego Urząd Dozoru Technicznego***

SESJA II

7. Filin S., Jasińska B. Efektywność energetyczna transportowych chłodziarek termoelektrycznych Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
8. Grejcz R. Wybór efektywnego rozwiązania do systemu sprężarkowej pompy ciepłaEmerson Electric Poland sp. z o.o. ***
9. Klenkiewicz M., Żegnaj PM, Witaj ICV – zawory regulacyjne dla Twoich potrzeb; Nowy system zestawów serwisowych w chłodnictwie przemysłowymDanfoss Poland Sp. z o.o.
10. Stawecki K. Nowatorskie rozwiązania techniczne stosowane w sprężarkach Danfossa. Danfoss Poland Sp. z o.o. ***
11. Stawecki K. Nowa oferta wymienników płytowych Danfossa.Danfoss Poland Sp. z o.o. ***

SESJA III

12. Stawecki K. Agregaty skraplające OPTYMA+ i Slim Pack z oferty Danfossa. Danfoss Poland Sp. z o.o. ***
13. Flagmański P., DAIKIN – nowoczesne, energooszczędne i ekologiczne chłodnictwoDaikin
14. Szczurek E., Powietrzne pompy ciepła Daikin Altherma – w różnych zastosowaniach grzewczychDaikin
15. Żółtaniecki A., Kryteria doboru sprężarek dla pomp ciepła i ich praktyczne zastosowaniaPolitechnika Wrocławska
16. Górski J., Matuszewska D., Możliwość wykorzystania nowych czynników roboczych w układach pomp ciepła i obiegów ORCAkademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

SESJA IV

17. Bohdal T., Charun H., Sikora M. Eksperymentalna metodyka identyfikacji struktury przepływu dwufazowego w minikanale rurowym Politechnika Koszalińska
18. Bohdal T., Charun H., Sikora M., Kruzel M. Opory przepływu podczas procesu skraplania czynnika chłodniczego R410A w mini kanałach rurowycy Politechnika Koszalińska
19. Rusowicz A., Grzebielec A., Dofinansowanie inwestycji dotyczących budynków energooszczędnych Politechnika Warszawska
20. Szlązak N., Obracaj D., Piergies K., Sterowanie parametrami wody lodowej w instalacji klimatyzacji centralnej kopalń podziemnych Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
21. Górny K., Stachowiak A., Tyczewski P., Zwierzycki W. Tribologiczne badania olejów do sprężarek chłodniczych w mieszaninie z czynnikiem chłodniczym R134-a Politechnika Poznańska
22. Gaziński M., Badanie efektywności powietrznych pomp ciepłaSystherm D.Gazińska s.j.

SESJA V
23. Gaziński M., Grzegorski M., Projektowanie, montaż i doświadczenie eksploatacyjne systemu klimatyzacyjnego z pompą ciepła GMV-IV produkcji GREESystherm D.Gazińska s.j., Systherm Technik Sp. z o.o.
24. Bohdal T., Charun H., Sikora M., Kruczyński P., Radchenko Ivanovich M., Radchenko Ivanovich A. Badanie procesu skraplania w kompaktowym wymienniku ciepła Politechnika Koszalińska
25. Bohdal T., Charun H., Sikora M., Widomska K. Badanie procesu wymiany ciepła podczas skraplania czynnika R410A w mini kanałach rurowych Politechnika Koszalińska
26. Grzegorski M. Agregaty wody lodowej PolthermSystherm Technik Sp. z o.o. ***
27. Bartoszewski P. Prosument – program NFOŚiGW dotyczących wsparcia małych instalacji OZE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej***
28. Aktualne założenia do ustawy F-gazowej, certyfikacja firm i personelu firm chłodniczych Ministerstwo Środowiska***

OPRACOWAŁ :
dr inż.Grzegorz Krzyżaniak, doc.PP
Politechnika Poznańska, Instytut Inżynierii Środowiska,
Zakład Ogrzewnictwa, Klimatyzacji i Ochrony Powietrza,

Szkolenia HVACR dla Instalatorów